Jeugdhulp nu

Sinds 2005 is de jeugdhulpsector enorm gegroeid. De aanpak van de jeugdhulp is ondertussen sterk in ontwikkeling. Er vinden diverse veranderingen plaats die erop gericht zijn om de jeugdhulp te verbeteren.

De aandacht voor jeugdhulp in de media en de politiek zorgt ervoor dat de jeugdhulp onder een vergrootglas ligt. Brancheverenigingen, aanbieders, professionals en andere betrokkenen zijn kritisch op hun eigen handelen. Zij werken eraan om van en met elkaar te leren en samen de jeugdhulp te verbeteren.

Uitdagingen

Het bij elkaar plaatsen van jongeren met uiteenlopende problemen leidt tot meer uitdagingen in het werkveld. Net als de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten, in 2015. Voorbeelden van ingewikkelde opgaven - en initiatieven ter verbetering:

  • Het vinden en behouden van voldoende en bekwame pleegouders. Daarvoor is de campagne Open je Wereld.nu ontwikkeld en het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg uitgevoerd.
  • Het vinden en behouden van voldoende geschoold personeel en kwaliteitsontwikkeling. Het Samenwerkingsplatform Vakmanschap is opgericht om het vakmanschap van jeugdprofessionals verder te ontwikkelen Ook wordt er hard gewerkt om personeel te werven en behouden voor de jeugdzorg, bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkttafel jeugd.
  • Het terugdringen van het aantal gesloten plaatsingen - ook in relatie tot geweld. Binnen Stroomop wordt hier werk van gemaakt.

Meer verbeteringen

  • Een belangrijke ontwikkeling is dat er een verschuiving in gang is gezet naar gezinsgerichte hulp en meer kleinschalige voorzieningen.
  • De Beweging van 0 is opgezet met als doel: 0 kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Ouders en kinderen worden zelf meer betrokken bij de zorg die ze ontvangen.
  • Er wordt geprobeerd om kinderen niet meer af te zonderen. Dit gebeurt onder andere met het project Ik laat je niet alleen.

Programma’s en activiteiten

Vanuit de overheid, gemeenten, aanbieders, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties zijn verschillende programma’s gestart om de jeugdhulp nog veiliger te maken. Voorbeelden zijn de programma’s Zorg voor de Jeugd en Geweld hoort nergens thuis. Ook lotgenoten zelf organiseren zich meer en meer en er is meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

Over de ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen vindt meer afstemming plaats. Zo organiseren brancheorganisaties rondetafelbijeenkomsten. Hier komen lotgenotenorganisaties, beleidsambtenaren en brancheorganisaties bij elkaar om actuele vraagstukken en verbeterpunten met elkaar te bespreken. Ook vindt er jaarlijks een congres plaats om het thema geweld in de jeugdhulp blijvend onder de aandacht te houden.

Op komst: stelselherziening

De overheid bereidt een stelselherziening voor de jeugdbescherming voor. Op 30 maart 2021 is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit biedt perspectief op hoe de jeugdbescherming er in de toekomst uit kan zien. Daarbij staan het belang van kind en gezin centraal.

Door de jaren heen

Door de jaren heen was er geweld in de jeugdhulp. Maar hoe dit geweld eruitzag en welke vormen het aannam, verschilt per periode. Meer informatie per periode.

Door de jaren heen

Soorten verblijf

Onder jeugdhulp vallen allerlei soorten opvang, van pleegzorg tot woongroepen en jeugdinstellingen voor doven en blinden. Meer informatie per type verblijf.

Soorten verblijf

Hulp en ondersteuning

Meer informatie over verschillende vormen van ondersteuning, zoals een financiële tegemoetkoming, hulp bij aangifte en psychische ondersteuning.

Hulp en ondersteuning

Ervaringen

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp vertellen over hun ervaringen. De verhalen zijn ook beschikbaar met audiodescriptie.

Ervaringen

Blijvend vertellen

Terug naar de homepage van Blijvend vertellen, een monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. 

Blijvend vertellen