1985-2005

In de jaren tachtig werd in Nederland fors bezuinigd. Er was een grote jeugdwerkloosheid en de wereld werd steeds zakelijker. Ook de jeugdhulp. De lossere regels verdwenen. Er kwamen registratiesystemen om klachten te registreren. Het werd verplicht om geweld te melden bij de inspecties.

De verhouding tussen de medewerkers van de zorg en de kinderen verschoof van opvoeder naar hulpverlener. Er was wel meer aandacht voor betere opleidingen voor het zorgpersoneel. Zij leerden om alleen geweld te gebruiken als het echt niet anders kon. Dat gebeurde volgens de getuigenissen nog steeds regelmatig.

Er is niet veel archiefmateriaal meer. Daarom is het moeilijk te zeggen of geweld afnam. Wel besteedden vaktijdschriften vaker aandacht aan agressie, mishandeling en misbruik. Zo werd het onderwerp beter bespreekbaar.

In deze periode steeg echter het aantal jongeren met (ernstige) gedragsproblemen. Door onbehandelde problemen werd het geweld op de leefgroepen erger.

Onderling geweld

In deze periode was er minder lichamelijk geweld tussen groepsleiding en pupillen. Wel nam het fysieke geweld tussen de jongeren toe. Door onderlinge machtsstrijd, een negatieve groepssfeer en angst. Daar kwam ook verbaal geweld bij.

Over seksueel geweld werd in deze periode weinig geschreven. De gevallen die bekend waren, gingen vooral over fysieke aanranding en (verbale) seksuele intimidatie. Wel waren er vermoedens over grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Door jongeren onderling, maar ook tussen volwassenen en jongeren. Ook in pleeggezinnen kwam seksueel geweld voor.

Psychisch onveilig

Dreigementen, scheldpartijen en pesten zorgden ervoor dat de jongeren zich ook psychisch niet veilig voelden. Een vechtpartij kon leiden tot gedwongen afzondering of vastbinden. Ook dit ervoeren de jongeren als psychisch geweld. Vormen van dwangmedicatie om de jongeren rustig te krijgen, kwamen eveneens vaker voor.

Roland

Roland kwam als minderjarige op straat te staan. Bekijk het verhaal van Roland met audiodescriptie

Tjitske

Tjitske lijdt nog steeds onder haar periode in een pleeggezin.

Mariella

Mariella was onbeschermd in een woongroep.

Merel

Merel bleek niet het enige slachtoffer in het internaat.

Crista

Crista werd voortdurend neergehaald door haar pleegouders.

Laura

Laura werd mishandeld door haar pleegmoeder.

Door de jaren heen

Door de jaren heen was er geweld in de jeugdhulp. Maar hoe dit geweld eruitzag en welke vormen het aannam, verschilt per periode. Meer informatie per periode.

Door de jaren heen

Soorten verblijf

Onder jeugdhulp vallen allerlei soorten opvang, van pleegzorg tot woongroepen en jeugdinstellingen voor doven en blinden. Meer informatie per type verblijf.

Soorten verblijf

Hulp en ondersteuning

Meer informatie over verschillende vormen van ondersteuning, zoals een financiële tegemoetkoming, hulp bij aangifte en psychische ondersteuning.

Hulp en ondersteuning

Ervaringen

Slachtoffers van geweld in de jeugdhulp vertellen over hun ervaringen. De verhalen zijn ook beschikbaar met audiodescriptie.

Ervaringen

Blijvend vertellen

Terug naar de homepage van Blijvend vertellen, een monument voor slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. 

Blijvend vertellen