Over Blijvend vertellen

Blijvend vertellen is een digitaal monument voor de slachtoffers van geweld in de jeugdhulp. De website is een van de manieren waarop de overheid het verschrikkelijke leed dat hun is aangedaan, wil erkennen. Het delen van persoonlijke ervaringen van slachtoffers kan helpen om geweld in de jeugdhulp sneller te herkennen en om maatregelen te treffen die kinderen de veiligheid geven die ze nodig hebben.

Op 12 juni 2019 verscheen het rapport Onvoldoende Beschermd, Geweld in de Jeugdzorg van 1945 tot heden. Hierin concludeert de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (ook wel bekend als Commissie De Winter) dat:

  • veel kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld in de jeugdzorg;

  • het geweld bij deze slachtoffers negatieve gevolgen heeft gehad in hun latere dagelijks leven;

  • de overheid onvoldoende heeft gedaan om dit geweld te voorkomen.

In december 2019 volgde het rapport van Houwerzijl en Heerma van Voss over de instellingen van de kloosterorde van de Goede Herder. Ook daaruit bleek dat de overheid niet voldoende heeft gedaan om de meisjes te beschermen die in het verleden in deze instellingen waren ondergebracht.

Het geweld vond plaats in kindertehuizen, internaten, pleeggezinnen en jeugdinrichtingen en werd gepleegd door hulpverleners, door pleegouders en medepupillen.

Mensen die in hun jeugd in aanraking kwamen met geweld zijn vaak voor hun leven getekend. Behalve dat zij psychische trauma’s opliepen, hebben zij moeite met emotionele relaties, het vinden en behouden van werk, er ontstaan soms schuldenproblemen of een gebrek aan een aanvullend pensioen. Ook is er sprake van chronische medische aandoeningen als gevolg van letsel dat hun is aangedaan.

De gevolgen van wat zij hebben meegemaakt in hun jeugd dragen zij allen in meerdere of mindere mate met zich mee.

Preventie en erkenning

De overheid en brancheorganisaties werken nauw samen om geweld in de jeugdhulp in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen (zie ook de webpagina Aanpak geweld in de jeugdzorg van de Rijksoverheid).

De website Blijvend Vertellen en de gelijknamige documentaire vormen onderdeel van deze inspanningen - opdat wij niet vergeten. Slachtoffers hebben zelf meegedacht over gepaste erkenningsmaatregelen. Een overzicht van alle maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het rapport De Winter vindt u hier.

De website Blijvend Vertellen is in beheer van Slachtofferhulp Nederland en is gefinancierd door het ministerie van VWS.

terug naar home

Onderzoeken en commissies

Verschillende commissies hebben onderzoek gedaan naar seksueel misbruik en lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. Een overzicht.

Onderzoeken en commissies 

Soorten verblijf

Onder jeugdhulp vallen allerlei soorten opvang, van pleegzorg tot woongroepen en jeugdinstellingen voor doven en blinden. Meer informatie per type verblijf.

Soorten verblijf