Schadevergoeding na misbruik

Voor slachtoffers van seksueel misbruik waren twee financiële regelingen beschikbaar om een vergoeding te krijgen voor geleden schade: de Tijdelijke regeling en het Statuut. De regelingen waren bedoeld voor minderjarige slachtoffers van misbruik in jeugdzorg of pleegzorg in de periode 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012. De regelingen zijn inmiddels niet meer beschikbaar,  maar met vragen hierover kun je nog steeds contact met ons opnemen.

Deze schadevergoedingsregelingen liepen tot 28 februari 2017. Lees hierover meer op de pagina Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De Tijdelijke regeling ligt voor de hand als:

 • Je niets met de beschuldigde te maken wilt hebben;
 • De instelling waar het misbruik plaatsvond niet meer bestaat. Er is ook geen rechtsopvolger;  
 • Er weinig ondersteunend bewijs is voor wat je is overkomen.
 • Lees meer over de Tijdelijke regeling.

Het Statuut ligt voor de hand als:

 • Je iemand aansprakelijk kunt en wilt stellen voor het misbruik en jouw schade;
 • Je veel ondersteunend bewijs hebt, zoals een aangifte, medische informatie en getuigenverklaringen.
 • Lees meer over het Statuut.

Hoe kom ik aan bewijs voor mijn aanvraag?

Er zijn verschillende manieren om aan steunbewijs te komen voor een tegemoetkoming voor schade door misbruik.  

De Hulplijn geeft advies welke regeling het beste past bij jouw situatie  

De Hulplijn kan je helpen om te bepalen welke regeling het beste past bij jouw situatie. De Hulplijn is te bereiken op 0900 9999 001. Je kunt je vraag ook per mail stellen of een terugbelverzoek doen via het contactformulier in het blauwe blok rechts onder 'Waarmee kunnen wij je helpen?'

De medewerker die je aan de telefoon krijgt kan je ook helpen bij het indienen van je aanvraag. Je kunt ook direct contact opnemen met het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Aanvraagformulieren

Op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven staan aanvraagformulieren voor de Tijdelijke regeling en het Statuut . Het Statuut richt zich op slachtoffers en nabestaanden, deregeling alleen op slachtoffers. 

Andere manieren om je schade te vergoeden

Collectieve claim tegen instelling of beschuldigde
Er kan samen met andere slachtoffers een collectieve claim worden ingediend bij de instelling of de beschuldigde van seksueel misbruik. Dit gebeurt in het strafrecht. Er wordt een civiele vordering ingediend bij de rechter.

Je kunt in contact te komen met andere slachtoffers van seksueel misbruik via lotgenotenorganisaties.

Een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
Bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder ook seksueel geweld, een schadevergoeding aanvragen. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij het indienen van de aanvraag. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert ook de financiële regelingen uit voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.Vragen over de Tijdelijke regeling

 • 1Kan ik in beroep gaan tegen een afwijzing van de Tijdelijke regeling?

  Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing is mogelijk bij de Tijdelijke regeling.

 • 2Wat wordt er gedaan als een slachtoffer zelf ook beschuldigd is geweest? Wordt er dan een tegemoetkoming toegekend?

  Als iemand in aanmerking komt voor één van deze regelingen zal het slachtofferschap niet ontkend worden, als later blijkt dat hij of zij zelf ook een beschuldigde of pleger is geweest.

 • 3De beschuldigde werkt nog steeds met kinderen. Wat voor stappen kan ik naar deze persoon of werkgever van deze persoon toe ondernemen zodat hij niet meer werkzaam mag zijn met kinderen?

  Je kunt hierover aangifte doen bij de politie. Ook kun je dit melden bij de werkgever van de beschuldigde. Iedere organisatie heeft protocollen hoe om te gaan met dit soort meldingen. De werkgever van de beschuldigde zal mogelijk in dit kader actie ondernemen na jouw melding. Zij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 • 4Ik heb een tegemoetkoming ontvangen van de Rooms-Katholieke Kerk. Kom ik dan ook in aanmerking voor een tegemoetkoming via de Tijdelijke regeling?

  Ja, dat is mogelijk. De tegemoetkoming wordt dan verrekend met de tegemoetkoming die je hebt ontvangen van de Rooms-Katholieke Kerk.

 • 5Indien mijn aanvraag voor de regeling van de Rooms-Katholieke kerk is afgewezen, kan ik via deze regeling alsnog een aanvraag doen? Wordt die dan wel toegewezen?

  Je kunt een aanvraag doen. Over de toewijsbaarheid kunnen wij niets zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden van jouw zaak.

Vragen over het Statuut

 • 1Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik door een medewerker van de instelling die mij in een pleeggezin heeft geplaatst of begeleidt; kom ik in aanmerking voor deze regeling?

  Het misbruik moet in ieder geval tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012 hebben plaatsgevonden door een medewerker van de instelling.

 • 2Maak ik aanspraak op een tegemoetkoming via het Statuut als ik ben misbruikt door een groepsgenoot?

  Ja, dat is mogelijk indien:

  • Het misbruik binnen de instelling waar je als minderjarige verbleef plaatsvond tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012.
  • De medewerker, die verantwoordelijk was voor de plaatsing in het pleeggezin, wist van het misbruik en de instelling hier niet effectief tegen heeft opgetreden. Hiervoor moet voldoende bewijs zijn.
 • 3Ik ben slachtoffer van misbruik in een (netwerk)pleeggezin. Maak ik aanspraak op een tegemoetkoming via het Statuut?

  Ja, dat is mogelijk als:

  • Het misbruik plaatsvond tussen 1 januari 1945 en 31 december 2012.
  • Je bent misbruikt door een persoon binnen de directe kring van het pleeggezin waar je als minderjarige verbleef.
  • De plaatsing bij de (netwerk)pleegzorg is gedaan met betrokkenheid van jeugdzorg.
  • De medewerker, die verantwoordelijk was voor de plaatsing in het pleeggezin, wist van het misbruik en de instelling hier niet effectief tegen heeft opgetreden. Hiervoor moet voldoende bewijs zijn.
 • 4Kom ik aanmerking voor het Statuut als de pleegouder die mij heeft misbruikt is overleden?

  Ja, dat is mogelijk.

  Het gaat bij het Statuut om het aansprakelijk stellen van een instelling. Bij pleeggezinnen zijn dit pleegzorgorganisaties. Als een pleegouder is overleden, maakt dit geen verschil voor een aanvraag bij het Statuut. Voorwaarde is dat een pleegzorgorganisatie aansprakelijk gesteld kan worden.

 • 5Betekent een beroep doen op het Statuut dat ik als slachtoffer oog in oog kom te staan met de beschuldigde of gaat het hier om een vertegenwoordiger van de instelling?

  Als je een beroep doet op het Statuut zal de commissie die jouw aanvraag behandelt, de instelling en voor zover mogelijk de beschuldigde persoon benaderen en vragen te reageren en eventueel tegenbewijs aan te voeren. Bij het Statuut is er dus sprake van hoor en wederhoor. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven in Rijswijk. Beide partijen worden voor deze zitting uitgenodigd en mogen hun verhaal doen. Soms zal de beschuldigde zelf aanwezig zijn op de hoorzitting, soms zal het een vertegenwoordiger van de instelling of organisatie zijn. Op jouw verzoek kan het verhoor zo georganiseerd worden dat je niet oog in oog komt te staan met de beschuldigde.

 • 6Word ik tijdens de hoorzitting geconfronteerd met de beschuldigde?

  Nee dat is niet noodzakelijk. Op jouw verzoek kan de hoorzitting separaat gehouden worden, zodat je niet geconfronteerd wordt met de beschuldigde of de instelling.

 • 7Kan ik in beroep gaan tegen een afwijzing?

  Nee. Bij het Statuut is het niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing is wel mogelijk bij de Tijdelijke regeling. Als je het niet eens bent met de afhandeling van je aanvraag voor het Statuut of de beoordeling door de commissie, dan is de gang naar de civiele rechter mogelijk.

 • 8Kan ik, wanneer mijn aanvraag voor het Statuut is afgewezen, alsnog aanspraak doen op de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming?

  Ja. Je kunt dan alsnog een beroep doen op de Tijdelijke regeling, zolang de regeling van kracht is (tot eind februari 2017).

 • 9Wat wordt er gedaan als een slachtoffer zelf ook beschuldigd is geweest. Wordt er dan een tegemoetkoming toegekend?

  Als iemand in aanmerking komt voor één van deze regelingen zal het slachtofferschap niet ontkend worden, als later blijkt dat hij of zij zelf ook een beschuldigde of pleger is geweest.

 • 10Wat gebeurt er met de pleger als een aanvraag voor het Statuut wordt toegekend?

  In principe gebeurt er niets met de pleger.

  Wanneer je aanvraag gegrond wordt verklaard ligt het voor de hand om aangifte te doen en eventueel een ontslagprocedure tegen de pleger te starten.

 • 11De beschuldigde werkt nog steeds met kinderen. Wat voor stappen kan ik naar deze persoon of werkgever van deze persoon toe ondernemen zodat hij niet meer werkzaam mag zijn met kinderen?

  Je kunt hierover aangifte doen bij de politie. Ook kun je dit melden bij de werkgever van de beschuldigde. Iedere organisatie heeft protocollen hoe om te gaan met dit soort meldingen. De werkgever van de beschuldigde zal mogelijk in dit kader actie ondernemen na uw melding. Zij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

 • 12Ik val zowel onder de commissie Samson als Deetman, kan ik op deze tegemoetkomingsregelingen een beroep doen als ik al een procedure ben gestart/heb doorlopen op grond van de regeling van de Rooms-Katholieke kerk

  De tegemoetkomingsregelingen zijn bedoeld voor schade die niet op een andere manier is vergoed. Dat wil zeggen dat een uitkering op basis van deze regelingen zal worden verrekend met de tegemoetkoming van de Rooms-Katholieke Kerk die je hebt ontvangen.

  Als je een procedure bent gestart om in aanmerking te komen voor de regelingen van de Rooms-Katholieke kerk en deze is nog niet afgerond, zal jouw aanvraag voor de Tijdelijke regeling of het Statuut in behandeling worden genomen als de uitslag van jouw eerste procedure bekend is.

Vragen over het indienen van een aanvraag voor de Tijdelijke regeling of het Statuut

 • 1Waar kan ik het aanvraagformulier vinden?

  Het aanvraagformulier kun je vinden op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • 2Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de regeling uit. Betekent dit dat ik als slachtoffer voor een aanvraag naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven toe moet? Waar kan ik een aanvraag indienen?

  De aanvraag voor een tegemoetkoming moet worden ingediend bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het aanvragen van een tegemoetkoming voor één van deze regelingen kan worden ingediend via het aanvraagformulier dat op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven te vinden is.

  Voor een aanvraag in het kader van de Tijdelijke regeling hoef je niet naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Bij een aanvraag in het kader van het Statuut zal een hoorzitting onderdeel uitmaken van de procedure. Hiervoor zul je naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven in Rijswijk moeten. Als je een aanvraag hebt ingediend, ontvang je een ontvangstbevestiging van het Schadefonds Geweldsmisdrijven met een toelichting over de procedure. Ook neemt een medewerker van het Schadefonds Geweldsmisdrijven telefonisch contact met je op om de procedure te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Slachtofferhulp Nederland helpt op praktische en emotioneel gebied. De ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland is kosteloos.

 • 3Van wie kan ik hulp krijgen bij indienen van een aanvraag?

  Slachtofferhulp Nederland kan helpen bij het indienen van jouw aanvraag. De ondersteuning van Slachtofferhulp Nederland is kosteloos.

 • 4Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag?

  Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van de aanvraag of aan de ondersteuning die Slachtofferhulp Nederland hierbij verleent.

 • 5Hoe lang duurt een aanvraagprocedure? Wanneer krijg ik mijn geld?

  De exacte duur van een aanvraagprocedure is moeilijk in te schatten. Deze is mede afhankelijk van de complexiteit van de zaak. De procedure voor het Statuut duurt langer dan van de Tijdelijke regeling. Deze procedure duurt langer vanwege het feit dat het hier om procedures gaat waar zo mogelijk een wederpartij verweer voert. Indien jouw aanvraag bij de Tijdelijke regeling gehonoreerd wordt, ontvang je het geld binnen 20 werkdagen na de verzending van de beslissing op jouw aanvraag, waarin staat dat je een financiële tegemoetkoming krijgt. Als jouw aanvraag niet gehonoreerd wordt, krijg je zowel telefonisch als per brief een toelichting op het besluit.

 • 6Wie beslist er over mijn aanvraag? Wat is een aparte kamer? Wie zitten daarin?

  Het Schadefonds Geweldsmisdrijven neemt de aanvragen in behandeling voor beide regelingen. De onafhankelijke Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft ook een civiele raadkamer met specifieke deskundigheid voor het beoordelen van civiele claims via het Statuut.

 • 7Kan ik in beroep gaan tegen een afwijzing?

  Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing is alleen mogelijk bij de Tijdelijke regeling. Bij het Statuut is het niet mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Als je het niet eens bent met de afhandeling krachtens het Statuut of de beoordeling door de commissie, is de gang naar de civiele rechter mogelijk

 • 8Kan ik, wanneer mijn aanvraag voor het Statuut is afgewezen, alsnog aanspraak doen op de Tijdelijke regeling?

  Ja. Je kunt te allen tijde een beroep doen op de Tijdelijke regeling, zolang de regeling van kracht is.

 • 9Heb ik een advocaat nodig voor het indienen van een aanvraag?

  Om gebruik te maken van de financiële regelingen, heb je in principe geen advocaat nodig. Uiteraard staat het je altijd vrij om een advocaat in te schakelen. Daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

 • 10Worden mijn advocaatkosten vergoed?

  Bij het Statuut geldt dat indien de aanvrager kosten voor de verlening van rechtsbijstand heeft gemaakt in verband met de aanvraag, en geen recht heeft op een toevoeging krachtens de Wet op de rechtsbijstand, de aanvrager op grond van dit Statuut recht heeft op een financiële tegemoetkoming voor de redelijke kosten van rechtsbijstand. De tegemoetkoming bestaat uit een door de commissie in redelijkheid vast te stellen bedrag, tot een maximum van €2.000. Bij de financiële toekenningmoet moet rekening worden gehouden met kosten die op grond van de reguliere rechtsbijstand worden vergoed.

  Bij de Tijdelijke regeling gaat het om een financiële tegemoetkoming met all-inbedragen. Kosten, zoals die voor rechtsbijstand, maken deel uit van de financiële tegemoetkoming. Je ontvangt daarvoor dus geen aparte vergoeding.

 • 11Kun je mij een goede advocaat aanraden?

  Nee, er is geen zicht op welke advocaten slachtoffers uit het domein Samson goed zouden kunnen bijstaan. De Orde van Advocaten kan hier mogelijk iets in betekenen. Wellicht dat LANGZS (Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers) hier een rol in kan spelen. Op de website van de stichting Keurmerk Letselschade kun je een advocaat bij jou in de buurt vinden.

 • 12Kan ik zowel een civiele claim indienen als een beroep doen op de financiële regelingen?

  Ja, je kunt altijd een civiele vordering bij de rechter indienen. Hierbij past de rechter de regels van het civiele recht toe. Deze regels zijn strenger dan het Statuut. De rechter houdt rekening met bedragen die al aan je zijn uitgekeerd via de financiële regelingen.

 • 13Mag er een nieuwe aanvraag worden ingediend, als er in de bewijsvoering iets verandert?

  Voor de Tijdelijke Regeling geldt dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Indien er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die niet eerder bekend waren, is het altijd mogelijk een aanvraag opnieuw in te dienen. Bijvoorbeeld als de aanvrager nadien kennis heeft genomen van andere meldingen van misbruik waarbij dezelfde pleger is betrokken.

  Bij het Statuut kan dat niet. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kijkt daarom bij binnenkomst van een aanvraag voor het Statuut in hoeverre deze kansrijk is. Wanneer er sprake is van weinig bewijs, dan kan het Schadefonds het slachtoffer adviseren om aanspraak te doen op de Tijdelijke regeling, in plaats van het Statuut. Mocht er dan later toch meer bewijs gevonden worden, dan kan alsnog een aanvraag worden ingediend voor het Statuut. Het staat een slachtoffer uiteraard vrij om zelf te kiezen voor welke regeling hij of zij een aanvraag indient.

 • 14Ik val zowel onder de commissie Samson als Deetman, kan ik op deze financiële regelingen een beroep doen als ik al een procedure ben gestart/heb doorlopen op grond van de regeling van de Rooms-Katholieke kerk?

  De financiële regelingen zijn bedoeld voor schade die niet op een andere manier is vergoed. Dat wil zeggen dat een uitkering op basis van deze regelingen zal worden verrekend met de tegemoetkoming van de Rooms-Katholieke Kerk die je hebt ontvangen.

  Als je een procedure bent gestart om in aanmerking te komen voor de regelingen van de Rooms-Katholieke kerk en deze is nog niet afgerond, zal jouw aanvraag voor de Tijdelijke regeling of het Statuut in behandeling worden genomen als de uitslag van uw eerste procedure bekend is.

 • 15Indien mijn aanvraag voor de regeling van de Rooms-Katholieke kerk is afgewezen, kan ik via deze regeling alsnog een aanvraag doen? Wordt die dan wel toegewezen?

  Je kunt een aanvraag doen. Over de toewijsbaarheid kunnen wij niets zeggen. Die hangt af van de omstandigheden van jouw zaak.

Vragen over archief Samson

 • 1Wat is verschil tussen bestuursrechtelijk en civielrechtelijk?

  Het zijn verschillende rechtsgebieden. Civiel recht zit op rechtsverhouding tussen private partijen zoals mensen en bedrijven. Bestuursrecht is onderdeel van het publieksrecht die ziet op regels voor en over de overheid.

  In de context van de regelingen ligt dit veel genuanceerder. De kern blijft dat het verschillende rechtsgebieden zijn. De regelingen zijn daardoor ook anders van karakter waardoor ook bijvoorbeeld verschillende bedragen voor tegemoetkoming hiermee gemoeid zijn.

 • 2Ik heb mijn verhaal al gedaan bij de commissie Samson. Moet ik mijn verhaal bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven nogmaals doen?

  Nee, als je bij Commissie Samson een officiële melding hebt gedaan van seksueel misbruik dan hoeft dat niet nog een keer. Je kunt een kopie van het afschrift met jouw aanvraagformulier meezenden. De vragen op het aanvraagformulier over wat je overkomen is hoef je dan niet in te vullen.

  Als je geen afschrift hebt van het aanvraagformulier, dan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven jouw melding opvragen bij het archief van de Commissie Samson. Je moet dan wel de machtiging op het aanvraagformulier invullen.

 • 3Hoe kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven mijn melding opvragen uit het archief?

  Op het aanvraagformulier vraagt het Schadefonds Geweldsmisdrijven je of je hen toestemming geeft om namens jou deze informatie bij de Commissie Samson op te vragen. Als je daarvoor toestemming geeft, kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven jouw melding  namens jou bij de Commissie Samson opvragen. Als je geen toestemming geeft, dan moet je de melding zelf opvragen bij de Commissie Samson, of de vragen over wat er gebeurd is op het aanvraagformulier opnieuw beantwoorden.

Vragen over uw financiële situatie

 • 1Mag ik mijn schadevergoeding houden als ik in schuldsanering zit?

  De tegemoetkoming valt waarschijnlijk in de boedel. Dit betekent dat de bewindvoerder het geld waarschijnlijk zal gebruiken om de schuldeisers te betalen. Zo is dit wettelijk geregeld.

 • 2Telt de tegemoetkoming die ik ontvang mee voor de inkomstenbelasting?

  Nee. De tegemoetkoming die slachtoffers van seksueel misbruik krijgen is geen inkomen volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit geldt voor het volledige bedrag van de tegemoetkoming in de schade.

  Deze tegemoetkoming bestaat uit:
  ● Een immaterieel deel (smartengeld).
  ● Een materieel deel. Dit zijn uitgaven en gemaakte kosten en eventueel een aanvullende tegemoetkoming in de schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen.

  Zijn de betalingen eenmaal ontvangen dan maken die deel uit van het vermogen en vallen de opbrengsten onder box 3. Uitgangspunt is dat in box 3 alle bezittingen belast zijn, ongeacht waarvoor ze zijn bestemd.

 • 3Heeft een tegemoetkoming invloed op mijn uitkering?

  Nee. Financiële tegemoetkomingen die slachtoffers van seksueel misbruik krijgen hebben geen gevolgen voor de werknemersverzekeringen (ZW, WW, WIA, Wajong, WAZ) en overige socialezekerheidsuitkeringen (AOW, Anw, IOW, TW, IOAW, IOAZ). Hoofdregel is dat alleen inkomen uit werk met de uitkering wordt verrekend. De tegemoetkoming waar het hier om gaat valt niet onder het begrip inkomen in de zin van het Algemeen inkomensbesluit sociale verzekeringen en de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid. In het besluit en de regeling zijn ook geen uitzonderingsbepalingen opgenomen waar zo’n tegemoetkoming onder zou kunnen vallen.

 • 4Heeft een tegemoetkoming via de Regeling of het Statuut invloed op de schenk- en erfbelasting?

  Ja, dat is mogelijk als iemand na toekenning van een tegemoetkoming overlijdt. De uitkering maakt dan deel uit van het vermogen van de overledene en wordt betrokken in de erfbelasting over de nalatenschap. Wordt de uitkering echter toegekend aan de nabestaanden (artikel 6) dan is geen erfbelasting verschuldigd.

 • 5Heeft de tegemoetkoming invloed op mijn toeslagen?

  Het uitgangspunt is dat geregeld wordt dat de tegemoetkoming wordt uitgezonderd van het vermogen dat telt voor het vaststellen van toeslagen.

  Uitkeringen op grond van de regeling kunnen worden uitgezonderd voor het in aanmerking te nemen vermogen voor de vermogenstoets van de toeslagen. Voor vergelijkbare uitkeringen is dat al eerder gebeurd. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitkeringen van RKK-Nederland aan slachtoffers van seksueel misbruik.

 • 6Heeft een tegemoetkoming invloed op mijn bijstandsuitkering?

  Nee. De tegemoetkoming is uitgezonderd van de middelentoets van de Wet werk en bijstand (WWB).

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wil je teruggebeld worden?
Wij nemen uiterlijk de volgende werkdag contact met je op en bellen zonder nummerweergave.

Bedankt voor jouw vraag

Wij bellen je uiterlijk de volgende werkdag tussen 9:00 en 12:00 terug. Wij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen.
Je ontvangt een bevestiging van je vraag op jouw e-mailadres. Hou er rekening mee dat onze reactie in je map met ongewenste e-mail terecht kan komen.

Error

Er ging iets fout bij het versturen van je gegevens probeer het later nog eens.

Samen op zoek naar hulp die bij je pastHulplijn Seksueel Misbruik